Sinds 1979

Algemene voorwaarden

Naam: L’Ami de Clair Fontaine
Adres: Ernest Allardstraat 3, 1000 Brussel, België
E-mailadres: info@lamideclairefontaine.be
Telefoonnummer: +32(2) 512 24 10
BTW-nummer: BE0723.903.971

Modaliteiten voor online aankopen?

Artikel 1 - Doel en werkingssfeer

 • Deze Algemene Verkoopvoorwaarden bepalen de rechten en plichten van de partijen in het kader van de verkoop van producten via de website van de delicatessenwinkel "L’Ami de Claire Fontaine" BV, beschikbaar op lamideclairefontaine.be. De huidige Algemene Voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op de verkoop van producten die op de site worden aangeboden
 • De Algemene Voorwaarden worden gesloten tussen enerzijds de vennootschap L’Ami de Claire Fontaine BV (BTW BE0723.903.971), waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1000 Brussel, Ernest Allardstraat 3, in België, hierna de "Verkoper" genoemd, en anderzijds de persoon die de Site wenst te raadplegen en een aankoop wenst te doen, hierna de "Klant" genoemd. De Klant en de Verkoper worden hierna gezamenlijk de "Partijen" genoemd. De partijen komen overeen dat hun relatie uitsluitend door de Algemene Voorwaarden zal worden geregeld, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Elke bestelling van een op de Site aangeboden product of dienst veronderstelt voorafgaande raadpleging en uitdrukkelijke aanvaarding van de Algemene Voorwaarden door de Klant, zonder dat deze aanvaarding afhankelijk is van een handgeschreven handtekening door de Klant. Overeenkomstig de in België van kracht zijnde wettelijke bepalingen betreffende elektronische handtekeningen, kan de Verkoper de bestelling van de Klant via het voorgestelde middel (zie artikel 2.3) beschouwen als een elektronische handtekening met de waarde van een handgeschreven handtekening, met de contractuele gevolgen die zij veronderstelt.
 • De Klant die een Product op de Site bestelt, moet de volledige bekwaamheid hebben.
 • De Verkoper behoudt zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden te wijzigen, en zal de nieuwe versie aan de Gebruikers meedelen via de website.

Artikel 2. - Bescherming van de persoonlijke levenssfeer. De onderneming L’Ami de Claire Fontaine SRL herinnert u aan haar verbintenis om het vertrouwen dat u in haar stelt scrupuleus te respecteren en de wettelijke verplichtingen betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer toe te passen. Daarom hebt u als Klant recht op toegang tot en rechtzetting en verwijdering van de gegevens die op u betrekking hebben; u kunt dit recht uitoefenen door contact met ons op te nemen via de post op het adres Ernest Allardstraat 3, 1000 Brussel, België, per e-mail op info@lamideclairefontaine.be of per telefoon op +32(2) 512 24 10

Artikel 3 - Online aankoopmethoden

 • Aankoopprijs van het product of de dienst
  De prijs van de op de Site te koop aangeboden Producten of diensten wordt weergegeven in euro, inclusief BTW. In deze prijs zijn de door de Klant te betalen leveringskosten niet inbegrepen. Zelfs indien de Verkoper zijn prijzen na de verkoop wijzigt, zullen de Producten gefactureerd worden op basis van de prijs die van kracht is op het moment dat de bestelling gevalideerd wordt.
 • Leveringskosten
  Bij het plaatsen van de Bestelling stemt de Klant ermee in om, naast de Aankoopprijs van de bestelde Producten, de leveringskosten te betalen. Indien deze kosten na de aankoop gewijzigd worden, zullen zij gefactureerd worden op basis van de tarieven die gelden op het moment van de validatie van de bestelling. Zij worden niet terugbetaald indien de Klant de Bestelling terugzendt in overeenstemming met zijn herroepingsrecht of de wettelijke garanties, overeenkomstig respectievelijk artikel 6 en 7 van deze Algemene Voorwaarden.
 • Om een bestelling te plaatsen, moet de Klant het op de Site beschikbare bestelformulier invullen, een e-mail sturen naar info@lamideclairefontaine.be of telefonisch een bestelling plaatsen. De Verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het verstrekken van onjuiste informatie.

Door een bestelling te plaatsen, aanvaardt de Klant het geheel van deze Algemene Voorwaarden en verbindt hij zich ertoe het volledige verschuldigde bedrag te betalen.

 • De door de Verkoper geregistreerde gegevens vormen het bewijs van de contractuele betrekkingen tussen de partijen.
 • De Verkoper behoudt zich het recht voor elke bestelling of elke levering te weigeren of te annuleren in geval van een bestaand geschil met de Klant, gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een vorige bestelling of weigering van toestemming tot betaling per kredietkaart door bankorganisaties. In dat geval kan de Verkoper niet aansprakelijk gesteld worden.
 • De Klant kan de bestelling annuleren zolang ze nog niet verzonden is. De bestelling wordt dan onmiddellijk geannuleerd, evenals het verzoek om betaling indien dit nog niet gedaan is. Indien de betaling reeds door de Verkoper ontvangen is, zal de Klant de volledige Aankoopprijs terugbetaald krijgen. Na de levering van de aankoop kan de Klant de bestelling niet meer annuleren, maar hij kan wel gebruik maken van zijn herroepingsrecht (zie artikel 6).

Artikel 4 - Betalingsvoorwaarden

 • Betaling voor Aankopen kan op verschillende manieren gebeuren:
  • met een kredietkaart zoals Visa, Mastercard of American Express...
  • met Bancontact
  • met Paypal
 • De geldigheid van de betaling zal al dan niet worden bevestigd na verificatie bij de bank die de betaling heeft uitgevoerd. Als de betaling bevestigd is, zal de betaling gedebiteerd worden volgens de voorwaarden die overeengekomen zijn met de bank die de bestelling gedaan heeft. Het (de) bestelde Product(en) blijft (blijven) het exclusieve eigendom van de Verkoper tot de betaling ontvangen is.
 • Verantwoordelijkheid

De Verkoper is niet aansprakelijk voor enig ongemak of schade veroorzaakt door het gebruik van Internet (met inbegrip van computervirussen).

Artikel 5 - Verzend- en leveringstermijnen

 • De Verkoper neemt de verantwoordelijkheid op zich voor de levering van het (de) Product(en) waarop de transactie betrekking heeft, waar dan ook in België of in de landen die vermeld zijn op de website lamideclairefontaine.be. De Verkoper zal alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat de bestelling binnen enkele dagen na de validatie van de Bestelling naar het door de Klant opgegeven adres wordt verzonden. Het pakket wordt op werkdagen, tussen 8.00 en 18.00 uur, op het door de klant aangegeven adres bezorgd. Het pakje zal worden afgeleverd aan de geadresseerde of aan een andere persoon die op het aangegeven adres aanwezig is. In geval van afwezigheid zal een bericht in de brievenbus achtergelaten worden met de te volgen modaliteiten. De klant zal het pakje moeten afhalen of contact moeten opnemen met de bezorger om een nieuwe methode voor de ontvangst van het pakje overeen te komen. Indien de Klant geen nieuwe levering regelt binnen 2 weken na de eerste aanbieding van de bestelling, of indien hij afwezig is op het ogenblik van deze nieuwe levering, zal de bestelling automatisch naar de Verkoper teruggestuurd worden, met eventuele bijkomende leveringskosten ten laste van de Klant.
 • Elke levering wordt geacht te zijn geschied bij de ontvangst van het Product door de Klant, waardoor de risico's automatisch op laatstgenoemde overgaan. Het bewijs van ontvangst zal door de bezorger worden geleverd.
 • Bij ontvangst van het pakje moet de Klant de kwaliteit van zijn aankoop controleren en heeft hij het recht om eventuele klachten in te dienen overeenkomstig zijn herroepingsrecht of de wettelijke garanties, overeenkomstig respectievelijk de artikelen 6 en 7 van deze Algemene Voorwaarden. Hij kan het pakje ook weigeren, als het duidelijk geopend lijkt te zijn of duidelijke sporen van bederf vertoont ten gevolge van een slechte behandeling tijdens de levering. In dit tweede geval moeten de klachten binnen drie werkdagen na de levering van de goederen aan de verkoper worden meegedeeld.

Artikel 6 - Herroepingsrecht en modaliteiten van het terugsturen

6.1.  De consument heeft het recht aan het bedrijf mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen vijftien (15) kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of op het sluiten van het dienstencontract, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 6 APRIL 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming.

Zodra de Klant zijn voornemen te kennen heeft gegeven om zijn Bestelling geheel of gedeeltelijk terug te sturen, beschikt hij over 10 kalenderdagen om de Producten naar de Verkoper terug te sturen. Indien deze termijn niet in acht wordt genomen, vervalt het herroepingsrecht van de Klant en wordt de bestelling als definitief beschouwd.

 • De terugzending aan de Verkoper moet gebeuren op het volgende adres Ernest Allardstraat 3, 1000 Brussel, België. De klant kan de leveringswijze van zijn keuze kiezen, wetende dat de kosten en risico's in verband met de terugzending van het pakket voor zijn rekening zijn, en dat hij het bewijs van verzending moet bewaren.
 • Indien de Klant gebruikmaakt van zijn herroepingsrecht, verbindt de Verkoper zich ertoe, na controle van de teruggezonden artikelen (zie artikel 6.5), de Aankoopprijs aan de Klant terug te betalen uiterlijk binnen dertig (30) kalenderdagen vanaf de datum van ontvangst van het retourpakket door de Verkoper, exclusief de leveringskosten.
 • Indien de Klant de Bestelling met een kredietkaart betaald heeft, zal een krediet voor de waarde van de aankoopprijs van de teruggezonden artikelen teruggestort worden op de kredietkaart die de Klant gebruikt heeft om te betalen. De Klant wordt terugbetaald volgens de voorwaarden die overeengekomen zijn met de bank die de kaart heeft uitgegeven. Indien de Klant de Bestelling met een andere betalingsvorm betaald heeft, zal de terugbetaling geschieden door overschrijving op het door de Klant aan de Verkoper opgegeven bankrekeningnummer. De Verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een ongeldige terugbetaling die te wijten is aan het feit dat de Klant geen geldig bankrekeningnummer heeft verstrekt.
 • Dit herroepingsrecht zal geweigerd worden als de geleverde Producten duidelijk gebruikt, bevuild en/of beschadigd zijn, of als ze onderdelen bevatten die zijn toegevoegd. Het (de) Product(en) moet(en) teruggestuurd worden in hun originele verpakking, met al hun documenten en toebehoren. Als de geretourneerde artikelen niet aanvaard worden wegens de bovenstaande voorwaarden, moet de Klant ze terugbrengen en krijgt hij geen geld terug.

Artikel 7 - Wettelijke garantie

 • Voor zover de Klant een consument is en het betrokken product een consumptiegoed is, geniet de Klant de wettelijke conformiteitsgarantie op de geleverde producten, overeenkomstig de geldende Belgische wetgeving, gedurende een periode van twee jaar vanaf de levering. Elk gebrek dat binnen de 6 maanden na de datum van levering wordt vastgesteld, wordt geacht van bij het begin te hebben bestaan. Na deze periode van 6 maanden kan de Verkoper, indien de omstandigheden dit rechtvaardigen, het feit betwisten dat het gebrek aan overeenstemming reeds bestond op het ogenblik van de levering van het product. Indien de voorwaarden van de garantie vervuld zijn, kan de Klant de vervanging van het betrokken artikel eisen, zonder extra kosten, en binnen een redelijke termijn en binnen de grenzen van de beschikbaarheid van soortgelijke artikelen, of de terugbetaling van de Aankoopprijs. De Verkoper behoudt zich het recht voor de omruiling of terugbetaling van het artikel onder garantie te weigeren als blijkt dat het artikel niet correct volgens de gebruiksaanwijzing is gebruikt of door de klant is misbruikt.
 • In afwijking van het herroepingsrecht (zie artikel 6) vergoedt de Verkoper de Klant de kosten voor het terugzenden van het artikel waarvoor de Klant gebruik heeft gemaakt van de wettelijke garantie, op voorwaarde dat het teruggezonden wordt door het door de Verkoper gekozen leveringsbedrijf en dat het omgeruild of terugbetaald kan worden (zie artikel 7.1). In geval van omruiling is de levering eveneens ten laste van de Verkoper.

Artikel 8 - Geschillen

 • De huidige Algemene Voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht. In geval van betwisting zijn alleen de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel - België bevoegd, indien niet eerst een minnelijke schikking werd getroffen.
 • De door de Verkoper bewaarde mededelingen tussen de twee Partijen zullen beschouwd worden als bewijsmateriaal dat in aanmerking kan worden genomen voor de doeleinden van de beslechting van eventuele geschillen.
 • Deze Algemene Voorwaarden vormen een contractueel geheel tussen de twee partijen. Wij streven ernaar ze bij te werken in overeenstemming met de Belgische wetswijzigingen die er een invloed op kunnen hebben. Sommige artikelen ervan kunnen echter ongeldig worden verklaard in toepassing van een wet, een verordening of ingevolge een eindbeslissing van een bevoegde rechtbank. De andere bepalingen behouden echter hun volledige geldigheid en draagwijdte.
Beste gebruikers, deze site bewaart cookies op uw computer.
Het doel is om uw ervaring op onze website te verbeteren en u tegelijkertijd meer gepersonaliseerde diensten aan te bieden. Cookies worden ook gebruikt voor het personaliseren van advertenties. Als u meer informatie wilt over de cookies die wij gebruiken, raadpleeg dan ons Privacybeleid. Door cookies te accepteren, stemt u in met het gebruik ervan. U kunt de instellingen van de cookies ook aanpassen. Als u weigert, worden uw gegevens niet bijgehouden wanneer u deze site bezoekt. Er wordt slechts één cookie gebruikt in uw browser om uw voorkeur dat u niet gevolgd wilt worden te onthouden.
Cookie-instelling bewerken